Judith Frankenberg, Architektin

Judith Frankenberg, Architektin